HG 1/144 ウィンダムのレビュー紹介

2020年5月23日発売の「HG 1/144 ウィンダム」をレビューされています。

HG 1:144 ウィンダムt

2020年5月23日発売の「HG 1/144 ウィンダム」をレビューされています。